Phát lại trực tiếp đá gà An Giang CPC5 ngày 25-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:04:07
Trường đấu CPC5

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC5

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:53
Trường đấu CPC5

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:53
Trường đấu CPC5

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:22
Trường đấu CPC5

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:03
Trường đấu CPC5

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu CPC5

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:58
Trường đấu CPC5

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC5

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu CPC5

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:47
Trường đấu CPC5

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu CPC5

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:46
Trường đấu CPC5

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:10:25
Trường đấu CPC5

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:31
Trường đấu CPC5

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC5

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu CPC5

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu CPC5

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu CPC5