Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7A ngày 24-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu TH7A

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu TH7A

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:57
Trường đấu TH7A

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:14:46
Trường đấu TH7A

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:34
Trường đấu TH7A

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu TH7A

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:42
Trường đấu TH7A

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:17:59
Trường đấu TH7A

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:24
Trường đấu TH7A

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu TH7A

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:17
Trường đấu TH7A

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:35
Trường đấu TH7A

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:05
Trường đấu TH7A

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:03
Trường đấu TH7A

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:30
Trường đấu TH7A

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:05
Trường đấu TH7A

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:34
Trường đấu TH7A

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:51
Trường đấu TH7A