Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7C ngày 15-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu TH7C

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:50
Trường đấu TH7C

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:12:34
Trường đấu TH7C

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu TH7C

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:28
Trường đấu TH7C

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu TH7C

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:15
Trường đấu TH7C

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:01
Trường đấu TH7C

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:41
Trường đấu TH7C

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:48
Trường đấu TH7C

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:37
Trường đấu TH7C

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu TH7C