Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7C ngày 12-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu TH7C

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:27
Trường đấu TH7C

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu TH7C

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu TH7C

Trận 5

Chi Tết
Wala vs Meron WALA thắng
Thời lượng 00:03:00
Trường đấu TH7C

Trận 6

Chi Tết
Wala vs Meron WALA thắng
Thời lượng 00:07:10
Trường đấu TH7C

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:04
Trường đấu TH7C

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu TH7C

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu TH7C

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu TH7C

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu TH7C

Trận 12

Chi Tết
Wala vs Meron WALA thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu TH7C

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu TH7C

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu TH7C

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:12
Trường đấu TH7C

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:51
Trường đấu TH7C

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:12:37
Trường đấu TH7C

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:59
Trường đấu TH7C

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:34
Trường đấu TH7C

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:31
Trường đấu TH7C

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:58
Trường đấu TH7C

Trận 22

Chi Tết
Wala vs Meron MERON thắng
Thời lượng 00:02:22
Trường đấu TH7C

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu TH7C

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:45
Trường đấu TH7C

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:16
Trường đấu TH7C

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:20
Trường đấu TH7C

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:25
Trường đấu TH7C