Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7C ngày 03-07-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu TH7C

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:07
Trường đấu TH7C

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu TH7C

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu TH7C

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:27
Trường đấu TH7C

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu TH7C

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:37
Trường đấu TH7C

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu TH7C

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:49
Trường đấu TH7C