Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7B ngày 20-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:05
Trường đấu TH7B

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu TH7B

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:49
Trường đấu TH7B

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:31
Trường đấu TH7B

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:05
Trường đấu TH7B

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:03:23
Trường đấu TH7B

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:40
Trường đấu TH7B

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:00
Trường đấu TH7B

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:14
Trường đấu TH7B

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu TH7B

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:24
Trường đấu TH7B

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu TH7B

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu TH7B

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:52
Trường đấu TH7B

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:59
Trường đấu TH7B

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu TH7B

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:52
Trường đấu TH7B

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu TH7B