Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7B ngày 12-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu TH7B

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:59
Trường đấu TH7B

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu TH7B

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu TH7B

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu TH7B

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu TH7B

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu TH7B

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu TH7B

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu TH7B

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:20
Trường đấu TH7B

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:30
Trường đấu TH7B

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu TH7B

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu TH7B

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:25
Trường đấu TH7B

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:09
Trường đấu TH7B