Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7A ngày 19-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu TH7A

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:56
Trường đấu TH7A

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu TH7A

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:03
Trường đấu TH7A

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:07
Trường đấu TH7A

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu TH7A

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:11:11
Trường đấu TH7A

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:21
Trường đấu TH7A

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:26
Trường đấu TH7A

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:39
Trường đấu TH7A

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:46
Trường đấu TH7A

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:03
Trường đấu TH7A

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:21
Trường đấu TH7A

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:50
Trường đấu TH7A

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:26
Trường đấu TH7A

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu TH7A

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:26
Trường đấu TH7A

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:19
Trường đấu TH7A

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:11
Trường đấu TH7A

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:10
Trường đấu TH7A