Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7A ngày 12-06-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:33
Trường đấu TH7A

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:21:13
Trường đấu TH7A

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:07
Trường đấu TH7A

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu TH7A

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu TH7A

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:28
Trường đấu TH7A

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu TH7A

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu TH7A

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:45
Trường đấu TH7A

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu TH7A

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu TH7A

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu TH7A

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu TH7A

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:44
Trường đấu TH7A

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:32
Trường đấu TH7A

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:34
Trường đấu TH7A

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu TH7A

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu TH7A

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu TH7A