Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Thái Lan TH7A ngày 03-07-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu TH7A

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu TH7A

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:12
Trường đấu TH7A

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:29
Trường đấu TH7A

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:57
Trường đấu TH7A

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu TH7A

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:14
Trường đấu TH7A

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu TH7A

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:02
Trường đấu TH7A

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:32
Trường đấu TH7A

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu TH7A

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu TH7A

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu TH7A

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu TH7A

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:49
Trường đấu TH7A

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:19
Trường đấu TH7A