Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Philippines PO1 ngày 02-07-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:19
Trường đấu PO1

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu PO1

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:14
Trường đấu PO1

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:17
Trường đấu PO1

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu PO1

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu PO1

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu PO1

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu PO1

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu PO1

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu PO1

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu PO1

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu PO1

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:18
Trường đấu PO1

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu PO1

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu PO1

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu PO1

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu PO1

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:17
Trường đấu PO1

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu PO1

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu PO1